OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI                                  

 OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY                  

   2018

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2018 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .

 Z pomocy placówki skorzystało 303  osoby. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

 • Osoby doświadczające  przemocy                                                  26
 • Osoby stosujące  przemoc                                                                25
 • Konflikty małżeńskie                                                                        66
 • Uzależnienie i współuzależnienie                                                 37
 • Trudności emocjonalne                                                                   19
 • Trudności wychowawcze                                                                 8
 • Konflikty rodzinne                                                                          56
 • Trudności finansowe                                                                        0
 • Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie,       60
 • choroba psychiczna)

Podjęto 925  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 474 rozmów wspierających i informacyjnych,   20  kontaktów       z instytucjami w sprawach klientów.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski                o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2018  roku udzielono  451    porad prawnych.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 22 osoby – 12 osób dorosłych oraz 10  dzieci. Powodem pobytu w hostelu była rodzina bez mieszkania ,  przemoc domowa. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .

Hostel działał przez 120 dni (593 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w   2018 roku realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego w okresach od  26.02.2018 do 07.05.2018 ( 10 spotkań po 6 godzin) oraz w okresie od 17.092018 do 19.11.2018 (10 spotkań po 6 godzin). Zajęcia realizowane były dla osób z terenu powiatu dębickiego.        W zajęciach uczestniczyło 21 osób. Program ukończyło 16 osób. Zajęcia były realizowane przez jednego specjalistę.                                                        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy  realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Pracownicy w ramach obowiązków służbowych realizują zadania związane z programem korekcyjno-edukacyjnym ( przygotowanie materiałów, przeprowadzenie diagnozy wstępnej oraz monitoringu przez 3 lata).Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 12 000,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych

Trzech  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  grup roboczych  – miasto Dębica (236), gmina Dębica (183), gmina Żyraków ).                              Pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych       (12 razy). Pracownicy Ośrodka założyli  4 Niebieskich kart.

Doskonalenie kadry

 Ośrodek zatrudnia 6 osób  na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog,  specjalista do pracy z rodziną , główny księgowy oraz opiekun w hostelu (3,25etatu),  oraz  4 osoby  na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny -3 osoby).                                         Szkolenie – 1 osoba „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Szkolenie – 1 osoba  „Ochrona danych osobowych w instytucji administracji publicznej według nowego rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych – ODO. Zadania i rola inspektora do spraw ochrony danych osobowych.”

Szkolenie – 1 osoba Prawo pracy 2018/2019 – trudne pytania dotyczące uchwalonych i nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem RODO w dokumentacji pracowniczej.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny

Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymagają pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.                                                                                                                    Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów (pomoc finansowa).
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Wydatki  w 2018 roku

 227 708,14 zł  –  wynagrodzenia  i pochodne

   42 596,40 zł  –  wydatki bezosobowe                      

    43131,92 zł   – wydatki rzeczowe 

———————

  313 436,46      

 

 

 

 

Sprawozdania

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY

  ZA   2017 ROK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2016 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .

Z pomocy placówki skorzystało 302  osoby. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

 • Osoby doświadczające  przemocy                                                                                    25
 • Osoby stosujące  przemoc                                                                                                  24
 • Konflikty małżeńskie                                                                                                          80
 • Uzależnienie i współuzależnienie                                                                                     37
 • Trudności emocjonalne                                                                                                      12
 • Trudności wychowawcze                                                                                                     7
 • Konflikty rodzinne                                                                                                             58
 • Trudności finansowe 0
 • Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie, choroba psychiczna)    59 

Podjęto 934  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 427  rozmów wspierających i informacyjnych,   30  kontaktów       z instytucjami w sprawach klientów  oraz 20 przesłuchań w niebieskim pokoju.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski   o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2017  roku udzielono  474    porad prawnych.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 18 osób – 11 osób dorosłych oraz 7  dzieci. Powodem pobytu w hostelu były: pożar hotelu przy ulicy Kwiatkowskiego,  przemoc domowa. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .

Hostel działał przez 81 dni (817 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w   2017 roku realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego w okresach od 25.07.2017 do 29.03.2017 ( 10 spotkań po 6 godziny) oraz od 29.05.2017 do 31.07.2017 (10 spotkań po 6 godzin) , 25.09.2017 do 27.11.2017  (10 spotkań po 6 godzin) .                                                                                   Zajęcia realizowane były dla osób z terenu powiatu dębickiego.     W zajęciach uczestniczyło 20 osób. Program ukończyło 14 osób. Zajęcia były realizowane przez jednego specjalistę.                                                    

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy  realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Pracownicy w ramach obowiązków służbowych realizują zadania związane  z programem korekcyjno-edukacyjnym ( przygotowanie materiałów, przeprowadzenie diagnozy wstępnej oraz monitoringu przez 3 lata).

Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 18 000,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych

Trzech  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  grup roboczych  – miasto Dębica (212), gmina Dębica (156), gmina Żyraków (80).   Pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych   (12 razy). Pracownicy Ośrodka założyli  6 Niebieskich kart. Na terenie Ośrodka odbywają się kontakty dzieci z dziadkami od marca 2016 roku (raz w miesiącu), w całym 2017 roku.

 Doskonalenie kadry

Ośrodek zatrudnia 6 osób  na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog,  specjalista do pracy z rodziną , główny księgowy oraz opiekun w hostelu (3,1etatu),  oraz  4 osoby  na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny (3 osoby).    W szkoleniach brały udział 2 osoby. Seminarium pn Kwestie sporne w procedurze Niebieskiej Karty (1 osoba)                      Przemoc  w rodzinie – procedury Niebieskiej Karty (1 osoba).

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny

 Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymaga pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.   Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów (pomoc finansowa).
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

 

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY ZA 2016 ROK

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2016 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

 Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Z pomocy placówki skorzystało 363  osób. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

 • Osoby doświadczające  przemocy                                                 44
 • Osoby stosujące  przemoc                                                             17
 • Konflikty małżeńskie                                                                   93
 • Uzależnienie i współuzależnienie                                                51
 • Trudności emocjonalne                                                                           10
 • Trudności wychowawcze 8
 • Konflikty rodzinne 58
 • Trudności finansowe 5
 • Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie, choroba psychiczna)                                                                            77

 

Podjęto 1181  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 566  rozmów wspierających i informacyjnych,  32  kontakty
z instytucjami w sprawach klientów  oraz  7 spotkań par małżeńskich.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski                o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2016  roku udzielono  533  porady prawne.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 10 osób – 5 osób dorosłych oraz 5  dzieci. Powodem pobytu w hostelu były przemoc domowa, konflikty rodzinne. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .

Hostel działał przez 89 dni (268 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2016 r. realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego w okresach od 02.03.2016 do 04.05.2016 (10 spotkań po 6 godzin) oraz od 21.09.2016 do 23.11.2016 (10 spotkań po 6 godzin). Zajęcia realizowane były dla osób z terenu powiatu dębickiego.  W  zajęciach uczestniczyło 22 osoby. Program ukończyło 13 osób. Zajęcia były realizowane przez jednego specjalistę.

Ośrodek interwencji Kryzysowej w Dębicy realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego.

Pracownicy w ramach obowiązków służbowych realizują zadania związane
z programem korekcyjno-edukacyjnym (przygotowanie materiałów, przeprowadzeniem diagnozy wstępnej oraz monitoringu przez 3 lata). Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 11 500,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych 

Trzech  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  grup roboczych – miasto Dębica (294), gmina Dębica (182), gmina Żyraków (58), gmina Czarna (2). Pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych
(7 razy). Pracownicy Ośrodka założyli 8 Niebieskich Kart.

Pracownicy Ośrodka uczestniczą w rozprawach sądowych (3 razy). Na terenie środka odbywają się kontakty dzieci z dziadkami od marca 2016 roku (raz
w miesiącu). 

Doskonalenie kadry

Ośrodek zatrudnia 5 osób na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog oraz specjalista do pracy z rodzina oraz główny księgowy (3 etaty), oraz 5 osób na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny (4 osoby). 

Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu Skuteczna realizacja procedur Niebieskie Karty – Pomaga sobie, by pomóc drugiemu – wsparcie dla członków ZI i GR
w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych,
szkolenie Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, szkolenie Stres i wypalenie zawodowe. Techniki relaksacji. Kontakt z osobą pokrzywdzoną i osobą stosującą przemoc, szkolenie dla księgowej Konsolidacja rozliczeń VAT w świetle wyroku C-276-14.

Dla pracowników realizowane były spotkania superwizyjne prowadzone przez psychologa  Panią Arletę Kubicką.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny

Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymaga pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.   Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów (pomoc finansowa).
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

 

 

Finansowanie działalności Ośrodka

 

Budżet w 2016 roku zamknął się kwotą 281 002,37  złotych.  Umowy – zlecenia 33 078,61 zł, materiały i wyposażenie 9 569,89 zł, media 12 692,55 zł, usługi pozostałe 13 299,35 zł, pozostałe wydatki 10 070,04 zł.

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY

  ZA   2015 ROK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2015 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .

Z pomocy placówki skorzystało 412  osób. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

 • Osoby doświadczające  przemocy                                                                                                46
 • Osoby stosujące  przemoc                                                                                                             20
 • Konflikty małżeńskie                                                                                                                    103
 • Uzależnienie i współuzależnienie                                                                                                58
 • Trudności emocjonalne                                                                                                                 16
 • Trudności wychowawcze                                                                                                               13
 • Konflikty rodzinne                                                                                                                         58
 • Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie, choroba psychiczna)                98

Podjęto 1383  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 712   rozmów wspierających i informacyjnych,   56  kontaktów       z instytucjami w sprawach klientów  oraz  5 spotkań par małżeńskich.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski                o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2015  roku udzielono  603   porad prawnych.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 13 osób – 5 osób dorosłych oraz 8  dzieci. Powodem pobytu w hostelu były: przemoc domowa, konflikty rodzinne. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .

Hostel działał przez 113 dni (268 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy  realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Zajęcia były realizowane w dwóch grupach w następujących terminach 25.02.2015 do 17.06.2015, 23.09.2015 do 02.12.2015.  W  programie uczestniczyło łącznie 20 osób  ,  program ukończyło 6 osób. Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 11 500,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych

Trzech  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  Zespołów Interdyscyplinarnych – miasto Dębica, gmina Dębica, gmina Żyraków.             Pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych (7 razy) oraz w pracach grupach roboczych dotyczących 168 rodzin. Nadmieniam, ze dla jednej rodziny pracownik uczestniczy w kilku grupach roboczych.

Doskonalenie kadry

 Ośrodek zatrudnia 5 osoby na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog,  specjalista do pracy z rodziną oraz główny księgowy  ( 3 etaty),   oraz  4 osoby  na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny (3 osoby)).  Ze szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej skorzystało: jedna osoba  warsztaty – Zarządzanie czasem i zmianą, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – szkolenie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , Instytut Rozwoju Służb Społecznych Szkolenie dla kadry instytucji pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości – szkolenie Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcia świadków                              w postępowaniu karnym.  Dwie osoby otrzymały dofinansowanie do szkolenia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, jedna osoba dostała dofinansowanie do studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej. Dla pracowników realizowane były spotkania superwizyjne prowadzone przez psychologa  Panią Arletę Kubicką .

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny

Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymaga pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.   Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów (pomoc finansowa).
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

 

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY

  ZA   2014 ROK

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2014 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .

Z pomocy placówki skorzystało 416  osób. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

Zgłaszany problem 2014
Osoby  doświadczające  przemocy 60
Osoby  stosujące  przemoc 20
Konflikty małżeńskie 113
Uzależnienie i współuzależnienie 70
Trudności emocjonalne  13
Trudności wychowawcze 3
Konflikty rodzinne 78
 Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie, choroba psychiczna) 58
Razem 416

Podjęto 1563  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 938  rozmów wspierających i informacyjnych,  7 spotkań terapeutycznych – terapia indywidualna , 43  kontakty z instytucjami w sprawach klientów  oraz  14 spotkań par małżeńskich i rodzinnych.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski                o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2013  roku udzielono  632   porady prawne.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 15 osób – 7 osób dorosłych oraz 8  dzieci. Powodem pobytu w hostelu były przemoc domowa, konflikty rodzinne. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .Hostel działał przez 152 dni (466 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy  realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Zajęcia były realizowane w dwóch grupach w następujących terminach 15.01.2014 do 28.05.2014, 25.06.2014 do 19.11.2014.  W  programie uczestniczyło łącznie 20 osób  ,  program ukończyło 4 osoby. Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 11 500,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych

Trzech  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  Zespołów Interdyscyplinarnych – miasto Dębica, gmina Dębica, gmina Żyraków.             Pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych (7 razy) oraz w pracach grup roboczych (66 razy).

Doskonalenie kadry 

Ośrodek zatrudnia 4 osoby na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog oraz specjalista do pracy z rodzina  ( 2 i ¾ etatu),   oraz 5 osób na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny (3 osoby), księgowa).  Ze szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej skorzystało: jedna osoba Trening Zastępowania Agresji, jedna osoba warsztaty Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, jedna osoba Samoobrona. Dwie osoby otrzymały dofinansowanie do szkolenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Dla pracowników realizowane były spotkania superwizyjne prowadzone przez psychologa  Panią Arletę Kubicką .

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny 

Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymaga pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.   Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów (pomoc finansowa).
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Finansowanie działalności Ośrodka 

Budżet Ośrodka w 2014 roku składał się  ze środków administracji rządowej na realizacje programu korekcyjno-edukacyjnego (11 500,00),  obsługę konkursu „8 Wspaniałych” (12 000,00), dotacją na bieżącą działalność Ośrodka (272 500,00) i zamknął się kwotą 296 000,00  złotych.  W/w środki wykorzystano na opłacenie etatów wraz z pochodnymi, umowy-zlecenia (księgowa, prawnik, opiekunowie nocni), utrzymanie budynku (media, monitoring, okresowe przeglądy, zakup środków czystości), zakup pomocy, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY

  ZA   2013 ROK

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2013 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .

W 2013 roku z pomocy placówki skorzystało 484  osób w tym 74 osoby, które uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym realizowanym na terenie Zakładu Karnego w Dębicy . Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

Zgłaszany problem 2013
Osoby  doświadczające  przemocy 45
Osoby  stosujące  przemoc 2+ ZK 74 = 76
Konflikty małżeńskie 124
Uzależnienie i współuzależnienie 78
Trudności emocjonalne  19
Trudności wychowawcze 5
Konflikty rodzinne 103
 Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie, choroba psychiczna) 33
Razem 484

Podjęto 1548  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 768  rozmów wspierających i informacyjnych,  96 spotkań terapeutycznych – terapia indywidualna , 46  kontaktów z instytucjami w sprawach klientów  oraz  20 spotkań par małżeńskich i rodzinnych.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski                o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2013  roku udzielono  582   porady prawne.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu w 2013 roku skorzystało 17 osób –               8 osób dorosłych oraz 9  dzieci. Powodem pobytu w hostelu były przemoc domowa, konflikty rodzinne. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .

Hostel działał przez 113 dni. Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w roku 2013 realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego na terenie Zakładu Karnego w Dębicy. Zajęcia były realizowane w następujących terminach w  24.01.2013 – 04.04.2013 , 12.06.2013 – 14.08.2013 W  programie uczestniczyło łącznie 74 osoby ,  program ukończyło 63 osoby. Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 33 000,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych

Dwóch  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  Zespołów Interdyscyplinarnych – miasto Dębica, gmina Dębica, gmina Żyraków.             W 2013 roku pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych (8 razy) oraz w pracach grup roboczych (43 razy).

Doskonalenie kadry

Ośrodek zatrudnia 4 osoby na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog oraz specjalista do pracy z rodzina  ( 2 i ¾ etatu),   oraz 5 osób na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny (3 osoby), księgowa).  Ze szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej skorzystało dwie osoby  „Interwencja Kryzysowa” oraz jedna osoba w szkoleniu „Budżet zadaniowy z elementami kontroli zarządczej”.

Dla pracowników realizowane były spotkania superwizyjne prowadzone przez psychologa Pana Jacka Skrobot.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny

Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymaga pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę. W  2013 roku Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów.
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – Wydział Kuratorów kontakty rodziców z dziećmi na terenie Ośrodka.
 6. Zakład Karny w Dębicy – realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Finansowanie działalności Ośrodka 

Budżet Ośrodka w 2013 roku składał się  ze środków administracji rządowej na realizacje programu korekcyjno-edukacyjnego (33 000,00),  obsługę konkursu „8 Wspaniałych” (10 000,00), dotacją na bieżącą działalność Ośrodka (277 665,00) i zamknął się kwotą 320 665,00  złotych.  W/w środki wykorzystano na opłacenie etatów wraz z pochodnymi, umowy-zlecenia (księgowa, prawnik, opiekunowie nocni), utrzymanie budynku (media, monitoring, okresowe przeglądy, zakup środków czystości), zakup pomocy, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych.