Sprawozdania

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY

  ZA   2017 ROK

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2016 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

 

Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .

 

Z pomocy placówki skorzystało 302  osoby. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

 • Osoby doświadczające  przemocy                                                                                    25
 • Osoby stosujące  przemoc                                                                                                  24
 • Konflikty małżeńskie                                                                                                          80
 • Uzależnienie i współuzależnienie                                                                                     37
 • Trudności emocjonalne                                                                                                      12
 • Trudności wychowawcze                                                                                                     7
 • Konflikty rodzinne                                                                                                             58
 • Trudności finansowe 0
 • Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie, choroba psychiczna)    59 

Podjęto 934  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 427  rozmów wspierających i informacyjnych,   30  kontaktów       z instytucjami w sprawach klientów  oraz 20 przesłuchań w niebieskim pokoju.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski   o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2017  roku udzielono  474    porad prawnych.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 18 osób – 11 osób dorosłych oraz 7  dzieci. Powodem pobytu w hostelu były: pożar hotelu przy ulicy Kwiatkowskiego,  przemoc domowa. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .

Hostel działał przez 81 dni (817 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w   2017 roku realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego w okresach od 25.07.2017 do 29.03.2017 ( 10 spotkań po 6 godziny) oraz od 29.05.2017 do 31.07.2017 (10 spotkań po 6 godzin) , 25.09.2017 do 27.11.2017  (10 spotkań po 6 godzin) .                                                                                   Zajęcia realizowane były dla osób z terenu powiatu dębickiego.     W zajęciach uczestniczyło 20 osób. Program ukończyło 14 osób. Zajęcia były realizowane przez jednego specjalistę.                                                    

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy  realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Pracownicy w ramach obowiązków służbowych realizują zadania związane  z programem korekcyjno-edukacyjnym ( przygotowanie materiałów, przeprowadzenie diagnozy wstępnej oraz monitoringu przez 3 lata).

Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 18 000,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych

Trzech  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  grup roboczych  – miasto Dębica (212), gmina Dębica (156), gmina Żyraków (80).                              Pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych             (12 razy). Pracownicy Ośrodka założyli  6 Niebieskich kart.

Na terenie Ośrodka odbywają się kontakty dzieci z dziadkami od marca 2016 roku (raz w miesiącu), w całym 2017 roku.

 Doskonalenie kadry

Ośrodek zatrudnia 6 osób  na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog,  specjalista do pracy z rodziną , główny księgowy oraz opiekun w hostelu (3,1etatu),  oraz  4 osoby  na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny (3 osoby).    W szkoleniach brały udział 2 osoby. Seminarium pn Kwestie sporne w procedurze Niebieskiej Karty (1 osoba)                      Przemoc  w rodzinie – procedury Niebieskiej Karty (1 osoba).

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny

 Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymaga pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.   Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów (pomoc finansowa).
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.