Kontakt

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Dębicy

ul. Gawrzyłowska 31
39-200 Dębica

tel./fax 014 670 33 42
e-mail: oik@oik.debica.pl

Godziny otwarcia:
pn-pt: 7.00-19.00
hostel: całodobowo (w godzinach
19.00-7.00 oraz w soboty,
niedziele i święta kontakt z hostelem
za pośrednictwem policji)

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  W  DĘBICY

                                    39-200 DĘBICA, ULICA GAWRZYŁOWSKA  31

                             TEL./FAX 014-6703342, E-MAIL OIK@OIK.DEBICA.PL

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI                                  

  OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY                    

2018

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2018 roku realizował następujące działania:

 1. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .
 2. Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.
 3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków losowych.
 4. Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych.
 6. Współpraca i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
 7. Doskonalenie kadry Ośrodka.

 

Udzielania  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom      pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy .

Z pomocy placówki skorzystało 303  osoby. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami:

 • Osoby doświadczające  przemocy                                                                               26
 • Osoby stosujące  przemoc                                                                                              25
 • Konflikty małżeńskie                                                                                                      66
 • Uzależnienie i współuzależnienie                                                                                 37
 • Trudności emocjonalne                                                                                                   19
 • Trudności wychowawcze                                                                                                   8
 • Konflikty rodzinne                                                                                                            56
 • Trudności finansowe                                                                                                           0
 • Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie, choroba psychiczna)    60 

 

Podjęto 925  różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 474 rozmów wspierających i informacyjnych,   20  kontaktów       z instytucjami w sprawach klientów.

 

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy.

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach:

 • Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, rozdzielność majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, przyczynianie się do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski   o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.

W 2018  roku udzielono  451    porad prawnych.

Zapewnienia  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar wypadków losowych.

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 22 osoby – 12 osób dorosłych oraz 10  dzieci. Powodem pobytu w hostelu była rodzina bez mieszkania ,  przemoc domowa. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej .

Hostel działał przez 120 dni (593 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.

Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w   2018 roku realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego w okresach od  26.02.2018 do 07.05.2018 ( 10 spotkań po 6 godzin) oraz w okresie od 17.092018 do 19.11.2018 (10 spotkań po 6 godzin). 

 Zajęcia realizowane były dla osób z terenu powiatu dębickiego.   W zajęciach uczestniczyło 21 osób. Program ukończyło 16 osób. Zajęcia były realizowane przez jednego specjalistę.                                                    

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy  realizował zajęcia dla osób stosujących przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Pracownicy w ramach obowiązków służbowych realizują zadania związane    z programem korekcyjno-edukacyjnym ( przygotowanie materiałów, przeprowadzenie diagnozy wstępnej oraz monitoringu przez 3 lata).Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej w kwocie 12 000,00 złotych.

Udział pracowników w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz w pracach grup roboczych

Trzech  pracowników Ośrodka uczestniczy w pracach  grup roboczych  – miasto Dębica (236), gmina Dębica (183), gmina Żyraków (67).   Pracownicy brali udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych    (12 razy). Pracownicy Ośrodka założyli  4 Niebieskich kart.

Doskonalenie kadry

Ośrodek zatrudnia 6 osób  na umowę o prace – dyrektor – pedagog, psychoterapeuta, psycholog,  specjalista do pracy z rodziną , główny księgowy oraz opiekun w hostelu (3,25etatu),  oraz  4 osoby  na umowę-zlecenie (konsultant prawny, opiekun nocny -3 osoby).                                                                                                  

Szkolenie – 1 osoba „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Szkolenie – 1 osoba  „Ochrona danych osobowych w instytucji administracji publicznej według nowego rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych – ODO. Zadania i rola inspektora do spraw ochrony danych osobowych.”

Szkolenie – 1 osoba Prawo pracy 2018/2019 – trudne pytania dotyczące uchwalonych i nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem RODO w dokumentacji pracowniczej

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny

Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymagają pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.                                                              Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – współpraca w sprawie klientów, udostępnienie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.
 2. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu– współpraca w sprawie klientów (pomoc finansowa).
 3. Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy – współpraca w sprawie klientów.
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

 

Finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Wydatki  w 2018 roku

 227 708,14 zł  –  wynagrodzenia  i pochodne

   42 596,40 zł  –  wydatki bezosobowe                      

    43131,92 zł   – wydatki rzeczowe 

———————

  313 436,46      

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Zmiana terminu programu korekcyjno-edukcyjnego

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W związku z małą liczbą  osób na program korekcyjno – edukacyjny   zgłosiły się 4 osoby.

Przesuwamy termin na 25 marca 2019 r. 

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14/6703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W dniu 25.02.2019 rusza kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego. Program przeznaczony jest  dla osób skazanych przez Sąd za stosowanie  przemocy domowej i zobowiązanych   do udziału w  programie  korekcyjno – edukacyjnym,   dla osób skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z procedurą Niebieskiej Karty oraz wszystkich, którzy  dobrowolnie chcą uczęszczać na zajęcia i poszerzyć swoją wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej, zjawiska przemocy domowej, prawidłowych relacji w rodzinie, choroby alkoholowej, radzenia sobie ze stresem, itp.

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14/6703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

II edycja programu korekcyjno – edukacyjnego

W dniu 17.09.2018 rusza kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego. Program przeznaczony jest  dla osób skazanych przez Sąd za stosowanie  przemocy domowej i zobowiązanych   do udziału w  programie  korekcyjno – edukacyjnym,   dla osób skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z procedurą Niebieskiej Karty oraz wszystkich, którzy  dobrowolnie chcą uczęszczać na zajęcia i poszerzyć swoją wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej, zjawiska przemocy domowej, prawidłowych relacji w rodzinie, choroby alkoholowej, radzenia sobie ze stresem, itp.

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14/6703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

 

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane, wyznaczonego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy ul. Gawrzyłowska 31, 39-200 Dębica – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

Program korekcyjno-edukacyjny

W dniu 26.02.2018 rusza kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w rodzinie.

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 146703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

 

 

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy

Uchwała III/25/06 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy.
Impulsem, który przyczynił się do utworzenia Ośrodka była potrzeba udzielania szybkiej i profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysu psychologicznego. Podstawowym założeniem było, że im szybsza profesjonalna pomoc, zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze negatywne objawy pourazowe.

Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy powstał hostel dla osób w celu zabezpieczenia osobom bezpiecznego schronienia w nagłych sytuacjach kryzysowych.Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy powstał hostel dla osób w celu zabezpieczenia osobom bezpiecznego schronienia w nagłych sytuacjach kryzysowych.