Kontakt

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Dębicy

ul. Gawrzyłowska 31
39-200 Dębica

tel./fax 014 670 33 42
e-mail: oik@oik.debica.pl

Godziny otwarcia:
pn-pt: 7.00-19.00
hostel: całodobowo (w godzinach
19.00-7.00 oraz w soboty,
niedziele i święta kontakt z hostelem
za pośrednictwem policji)

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Planowany termin rozpoczęcia programu to lipiec – sierpień 2021.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w programie do kontaktu telefonicznego z OIK – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00 pod numerem telefonu 14 670 33 42.

!!! INFORMACJA !!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy informuje, że
w trosce o bezpieczeństwo klientów i personelu placówki wszelkie porady (pomoc psychologiczna, konsultacje prawne, wsparcie) od 23 marca 2020 do odwołania będą udzielane wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu: 14 670 33 42.

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Poniedziałek:
8.00 – 13.00 pedagog, 13.00 – 18.00 specjalista pracy z rodziną

Wtorek:
8.00
13.00 psychoterapeuta, 13.00 – 18.00 prawnik
Środa:
8.00 – 14.00 pedagog, 14.00 – 19.00 psycholog

Czwartek:
8.00 – 13.00 psychoterapeuta, 13.00 – 18.00 prawnik

Piątek:
8.00 – 14.00 pracownik socjalny, 14.00 – 19.00 psycholog

Do odwołania zawiesza się działalność hostelu z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom hostelu i personelowi placówki.

                                   Dębica dnia 23 października 2019r.

                                               Fundacja Rozwoju Obrotu

Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 22 października 2019 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębną Petycję – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy, zwany dalej OIK udziela odpowiedzi na wskazane we wniosku pytania.

Ad. Pkt 1) Na dzień złożenia w/w wniosku OIK nie pobiera od Interesantów/Podatników jakichkolwiek płatności, zatem zbędna jest płatność bezgotówkowa przy użyciu terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych. Natomiast OIK dokonuje płatności przelewowe za pomocą rachunku bankowego.

Ad. Pkt 2) W związku z brakiem pobierania opłat od Interesantów/Podatników nie są wymagane wdrożenia tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów/Podatników w OIK, co oznacza, że pkt 2-5 nie dotyczy naszej jednostki.

Ad. Pkt-y 6) i 7) Osobami upoważnionymi do dokonywania przelewów bankowych w OIK są: Stanisława Dentko-Homlak i Irena Barnaś. Kontakt: e-mail: oik@oik.debica.pl, tel. 14 670 33 42, NIP: 8722128819

Ad 1P. W OIK nie ma konieczności wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – według w/w wyjaśnień.

Ad 2P. Nie dotyczy. W odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

Ad 3P. Nie dotyczy. OIK nie posiada podległych jednostek.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4 art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), OIK udziela odpowiedzi na rozpatrzoną petycję i zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia. Uznaje się, że wniesiona petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych zasługuje na uwzględnienie. Petycja podmiotu wnoszącego wpłynęła do tut. OIK w dniu 22 października 2019 r., została niezwłocznie zamieszona na stronie internetowej, za zgodą podmiotu składającego. W informacji umieszczonej na stronie internetowej podano również przewidywany termin załatwienia petycji.

OIK nie pobiera od Interesantów/Podatników płatności, co oznacza, że brak jest obrotu gotówkowego w jednostce. Płatności dokonuje w formie przelewów za pomocą rachunku bankowego. Wobec powyższego nieuzasadnione jest wdrażanie jakichkolwiek procedur pod kątem płatności.

Załącznik:

Informacje podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Z poważaniem

Stanisława Dentko – Homlak

                                  

                                              

                                                        

Płatność bezgotówkowa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy – Jednostki organizacyjnej Powiatu Dębickiego wpłynęła w dniu 22  października 2019 r. petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych od podmiotu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa. OIK zamieszcza skan petycji na swojej stronie internetowej, na podstawie wyrażonej zgody podmiotu składającego.Przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

(UMIEŚCIĆ SKAN/PDF)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy potwierdza, że w dniu 22  października 2019 r. wpłynęła petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych, która jest w trakcie rozpatrywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Z poważaniem: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Zmiana terminu programu korekcyjno-edukcyjnego

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W związku z małą liczbą  osób na program korekcyjno – edukacyjny   zgłosiły się 13 osób. 

Przesuwamy termin na 02.09. 2019 r. 

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14/6703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W dniu 25.02.2019 rusza kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego. Program przeznaczony jest  dla osób skazanych przez Sąd za stosowanie  przemocy domowej i zobowiązanych   do udziału w  programie  korekcyjno – edukacyjnym,   dla osób skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z procedurą Niebieskiej Karty oraz wszystkich, którzy  dobrowolnie chcą uczęszczać na zajęcia i poszerzyć swoją wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej, zjawiska przemocy domowej, prawidłowych relacji w rodzinie, choroby alkoholowej, radzenia sobie ze stresem, itp.

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14/6703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

II edycja programu korekcyjno – edukacyjnego

W dniu 17.09.2018 rusza kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego. Program przeznaczony jest  dla osób skazanych przez Sąd za stosowanie  przemocy domowej i zobowiązanych   do udziału w  programie  korekcyjno – edukacyjnym,   dla osób skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z procedurą Niebieskiej Karty oraz wszystkich, którzy  dobrowolnie chcą uczęszczać na zajęcia i poszerzyć swoją wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej, zjawiska przemocy domowej, prawidłowych relacji w rodzinie, choroby alkoholowej, radzenia sobie ze stresem, itp.

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14/6703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

 

Program korekcyjno-edukacyjny

W dniu 26.02.2018 rusza kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w rodzinie.

Zajęcia będą się odbywały przez 10 tygodni. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 146703342.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  osobistego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, ulica Gawrzyłowska 31. 

 

 

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy

Uchwała III/25/06 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy.
Impulsem, który przyczynił się do utworzenia Ośrodka była potrzeba udzielania szybkiej i profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysu psychologicznego. Podstawowym założeniem było, że im szybsza profesjonalna pomoc, zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze negatywne objawy pourazowe.

Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy powstał hostel dla osób w celu zabezpieczenia osobom bezpiecznego schronienia w nagłych sytuacjach kryzysowych.Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy powstał hostel dla osób w celu zabezpieczenia osobom bezpiecznego schronienia w nagłych sytuacjach kryzysowych.