Dębica dnia 23 października 2019r.

                                               Fundacja Rozwoju Obrotu

Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 22 października 2019 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębną Petycję – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy, zwany dalej OIK udziela odpowiedzi na wskazane we wniosku pytania.

Ad. Pkt 1) Na dzień złożenia w/w wniosku OIK nie pobiera od Interesantów/Podatników jakichkolwiek płatności, zatem zbędna jest płatność bezgotówkowa przy użyciu terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych. Natomiast OIK dokonuje płatności przelewowe za pomocą rachunku bankowego.

Ad. Pkt 2) W związku z brakiem pobierania opłat od Interesantów/Podatników nie są wymagane wdrożenia tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów/Podatników w OIK, co oznacza, że pkt 2-5 nie dotyczy naszej jednostki.

Ad. Pkt-y 6) i 7) Osobami upoważnionymi do dokonywania przelewów bankowych w OIK są: Stanisława Dentko-Homlak i Irena Barnaś. Kontakt: e-mail: oik@oik.debica.pl, tel. 14 670 33 42, NIP: 8722128819

Ad 1P. W OIK nie ma konieczności wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – według w/w wyjaśnień.

Ad 2P. Nie dotyczy. W odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

Ad 3P. Nie dotyczy. OIK nie posiada podległych jednostek.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4 art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), OIK udziela odpowiedzi na rozpatrzoną petycję i zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia. Uznaje się, że wniesiona petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych zasługuje na uwzględnienie. Petycja podmiotu wnoszącego wpłynęła do tut. OIK w dniu 22 października 2019 r., została niezwłocznie zamieszona na stronie internetowej, za zgodą podmiotu składającego. W informacji umieszczonej na stronie internetowej podano również przewidywany termin załatwienia petycji.

OIK nie pobiera od Interesantów/Podatników płatności, co oznacza, że brak jest obrotu gotówkowego w jednostce. Płatności dokonuje w formie przelewów za pomocą rachunku bankowego. Wobec powyższego nieuzasadnione jest wdrażanie jakichkolwiek procedur pod kątem płatności.

Załącznik:

Informacje podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Z poważaniem

Stanisława Dentko – Homlak